ઉત્સાહ બેવડાયો / પોલીસ અને LRD ભરતી પરીક્ષા માટે સરકારે બદલ્યો આ નિયમ;પરીક્ષાર્થીઓની સ્વીકારી માંગ

The government changed this rule for police and LRD recruitment exams; acceptance demand of the examinees

ગુજરાત સરકારની પોલીસ અને LRDભરતી માટે  મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લઇ રાજ્ય સરકારે પરીક્ષાર્થી વિધાર્થીઓની માંગને સ્વીકારી લેતા યુવા પરિક્ષાર્થીઓમાં ભારે ઉત્સાહ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ