ગજબ થયો / પડ્યા પર પાટું જેવા ખેડૂતોના હાલ: મોંઘવારી આસમાને પણ બટેકાના ભાવ પહોંચ્યા તળિયે

The condition of farmers like Patu on Padya: Potato prices have reached the bottom even in the face of rising prices

દેશમાં પેટ્રોલ,ડીઝલ, રાંઘણ ગેસ સહીત શાકભાજીના ભાવ આસમાને.ત્યારે શાકભાજીના રાજા કહેવાતા બટાકાના ભાવ એકદમ તળીયે..હજુ પણ દોઢ કરોડ આસપાસ બટાટાના કટ્ટા કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ