સ્પોર્ટ્સ / ના હોય! કોચે ભારતીય ખેલાડીઓને મૅચ પેહલા આપી સંભોગ કરવાની સલાહ પછી...

The coach advised the Indian players to have sex before the match

કોચ તરફથી મૅચ પેહલા શારીરિક સંબંધ કરવાની સલાહથી ટીમ ઇન્ડીયાના ખેલાડીઓ હેરાન થઇ ગયા અને બધાએ આ સલાહ માનવાની તદ્દન ના પાડી દીધી હતી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ