ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકાર 2.0 / શપથ લીધા બાદ હવે કમુરતા પહેલા મુખ્યમંત્રી અને મંત્રીમંડળ સૌથી પહેલું કરશે આ કામ

The Chief Minister and the Council of Ministers will do this work today before Kamurta

ભૂપેન્દ્ર પટેલની સાથે 16 મંત્રીઓએ પણ શપથ ગ્રહણ કર્યા, કમુરતા પહેલા મુખ્યમંત્રી અને મંત્રીમંડળ આજે....... 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ