પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

અન્યાય / કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાત સાથે જ કર્યો અન્યાય : આ કામ માટે રૂ.1779 કરોડ ફાળવ્યા, પણ આપ્યા માત્ર 520

The Central Government did injustice to Gujarat: Allocated Rs. 1779 crore for this work, but gave only 520

નદી સંરક્ષણ યોજના હેઠળ પૂરતા નાણા ન ફાળવી કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાત સાથે જ કર્યો અન્યાય, આ કામ માટે રૂ.1779 કરોડ ફાળવ્યા, પણ આપ્યા માત્ર 520 રૂપિયા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ