અપોઇમેન્ટ / કેન્દ્ર સરકારે 13 સેક્રેટરીની નિમણુક કરી, 5ની સ્પેશ્યલ સેક્રેટરી પદે બઢતી

the central government  appoints 13 IAS as a secretary

કેન્દ્ર સરકારે 13 સેક્રેટરીની નિમણુક કરી, જ્યારે 5 IAS અધિકારીને સ્પેશ્યલ સેક્રેટરી પદે બઢતી આપી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ