મહાદાન / પાવાગઢનાં ઈતિહાસની સૌથી મોટી ભેટ, માઈભક્તે સોનાના છત્રની સાથે આટલા રૂપિયાનો ચેક આપ્યો

The biggest gift in the history of Pavagadh, devotee gave a check of this amount along with a gold umbrella

પાવાગઢ મંદિરના જીર્ણોદ્ધાર માટે હિંમતનગરના ભક્તે 1.11 કરોડ અને1.25 કિલો સોનાનું છત્રનું દાન કરીને મંદિરમાં અત્યાર સુધીના ઇતિહાસની સૌથી મોટી ભેટ આપી છે

Loading...