નિર્ણય / ગુજરાતનાં 55 લાખ ખેડૂતો માટે સરકારનું મોટું એલાન: આ યોજનામાં સહાયની પાત્રતા 2 હેક્ટર જમીન કરાઇ, ફાળવ્યા 350 કરોડ રૂપિયા

The barbed wire fencing scheme has been made easier by the state government

gandhinagar news : ખેતરની ફરતે તાર ફેન્સિંગ કરવાની યોજનાનો રાજ્યના મહત્તમ ખેડૂતો લાભ લઈ શકે તે માટે ચાલુ વર્ષે અંદાજપત્રમાં આ યોજના માટે રૂ.350 કરોડ જેટલી રકમની જોગવાઈ કરવામાં આવી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ