આંદોલન / કૃષિમંત્રીએ કહ્યું હતું કે જવાબની રાહ જોઈશું, 28મા દિવસે ખેડૂતોએ જુઓ શું આપ્યો જવાબ

The Agriculture Minister said that we will wait for the answer, on the 28th day he replied again that we are ready for...

કૃષિ કાયદાઓની સામે દિલ્હીની ભાગોળે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા ખેડૂતોને આજે સરકારે કૃષિ કાયદાઓમાં સંશોધનનો પ્રસ્તાવ મોકલ્યો હતો અને કૃષિ મંત્રી તોમરે કહ્યું હતું કે ખેડૂતોના જવાબની રાહ રહેશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ