કલર થઈ ગયો / ખેડૂત બનીને નવું ટ્રેક્ટર ખરીદવા ગયો ચોર: ટેસ્ટ ડ્રાઈવના બ્હાને ટ્રેક્ટર લઈને ભાગ્યો, રસ્તામાં ડીઝલ ખુટ્યૂ અને...

 test drive he started running away with the tractor

ટેસ્ટ ડ્રાઈવના બહાને ટ્રેક્ટર લઈને ભાગવાનો પ્લાન બનાવી રહેલો ચોર તે સમયે ફસાઈ ગયો, જ્યારે ટ્રેક્ટરમાં અધવચ્ચે રસ્તા ડીઝલ ખતમ થઈ ગયું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ