ધર્મ / થોડા દિવસમાં થશે 2023નો પ્રથમ સૂર્યગ્રહણ: ગ્રહણ અને ભૂકંપ વચ્ચે શું છે કનેક્શન? જાણીનો લાગશે 'આંચકો'

surya grahan 2023 know the date what is the reason behind the earthquake

20 એપ્રિલ વર્ષ 2023નુ પહેલુ સૂર્યગ્રહણ લાગવા જઇ રહ્યુ છે. જ્યારે કોઇ ગ્રહણ આવે છે. ત્યારે 40 દિવસ પહેલા અને પછી ક્યારેક તો 15 દિવસમાં જ ભૂંકપ આવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ