જયપુર / મર્ડર બાદ ગોગામેડીના હત્યારાઓએ ચકિત થઈ જવાય તેવું કામ કર્યું હતું, છેક અહીં કેવી રીતે પહોંચ્યાં?

Sukhdev Singh Gogamedi Murder: Another revelation on Gogamedi murder, route map of killers revealed

મર્ડર બાદ ગોગામેડીના હત્યારાઓ અલગ અલગ વાહનોમાં 8 કલાકની મુસાફરી કરીને ઘણે દૂર નીકળી ગયા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ