કોરોનાને હરાવ્યો / ડાયાબિટીસ, કેન્સર-થાઈરૉઈડ હોવા છતાં કોરોનાને હરાવનાર 77 વર્ષના દાદીએ જે કહ્યું તે જાણીને હિંમતથી ભરાઈ જશો

Suffering from cancer, diabetes, thyroid disease, Vatsalabe defeated Corona with strong morale.

ડાયાબિટીસ, કેન્સર-થાઈરૉઈડ હોવા છતાં કોરોનાને હરાવનાર 77 વર્ષના દાદીએ જે કહ્યું તે જાણીને હિંમતથી ભરાઈ જશો 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ