અટપટા તારણ / શારીરિક સંબંધોમા ચાર ચાંદ લગાવી દેશે આ ટ્રીક, અમદાવાદના પુરુષોના સેક્સ સર્વેમાં સામે આવી

Strange things in the sex survey, men in Ahmedabad spend the same amount of time in foreplay

તાજેતરના અમદાવાદના પુરુષો પર હાથ ધરવામાં આવેલા એક સેક્સ સર્વેમાં કેટલાક અટપટા તારણો બહાર આવ્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ