પેપરલીક / પૈસાનો ખેલ, નામ જોગ કહ્યું, આ લોકોએ સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.ની સિસ્ટમ ખોખલી કરી, H.N કોલેજના પ્રમુખના ધગધગતા આરોપ

Statement of President of H.N. College regarding paper leak in Saurashtra University

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં પેપરલીક મામલે એચ.એન કોલેજના પ્રમુખ નેહલ શુકલે કહ્યું કે, યુનિવર્સિટીના રજીસ્ટાર વિરુદ્ધ બદનક્ષી બદલ 5 કરોડ તેમજ યુનિવર્સિટી વિરુદ્ધ બદનક્ષી બદલ 6 કરોડનો દાવો કરીશું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ