નિવેદન / પહેલા લોકો ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ રસ્તા પર ઉતરતા હતા, હવે ભ્રષ્ટાચાર કરનારા રસ્તા પર ઉતરે છે: PM મોદી

Some people are trying to defame the country: PM Modi

PM મોદીએ ખાનગી ન્યૂઝ ચેનલના કાર્યક્રમમાં તેમણે કહ્યું કે, આજે વિશ્વ સ્વીકારી રહ્યું છે કે આ ભારતનો સમય છે. આ સમયગાળો દેશ માટે મહત્વપૂર્ણ 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ