નુકસાન / સ્વાસ્થ્ય માટે ગુણકારી ટામેટાં ગંભીર નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે છે, તેને ખાવામાં આ ભૂલ ક્યારેય ન કરતાં

 Side Effects Of Eating too much Tomatos

ટામેટાં સ્વાસ્થ્ય માટે ગુણકારી છે પરંતુ એનો મતલબ એમ નથી કે તમે ગમે એટલા ટામેટાં ખાઓ ફાયદો જ કરશે. વધુ પ્રમાણમાં ટામેટાં ખાવાથી થાય છે આવા ગંભીર નુકસાન.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ