તમારા કામનું / બદામ કોરી ખાવી જોઈએ કે પલાળીને? એક્સપર્ટ પાસે જાણો તેના સંપૂર્ણ ફાયદા કઈ રીતે મળશે

Should almonds be eaten raw or soaked Know how to get its full benefits from an expert

કાચી બદામને પલાળીને ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને ઘણા લાભ મળે છે. શું એ વાત સાચી છે કે ફક્ત અફવાહ છે? જાણો આ વાત પર એક્સપર્ટ્સ શું કહે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ