લાલબત્તી / કોરોના લોકડાઉનમાં સેક્સ : દેશમાં અસુરક્ષિત સેક્સને કારણે 85,000 લોકો HIV પોઝિટીવ, આ રાજ્ય ટોપ પર

Sex in Corona Lockdown: Unprotected sex kills 85,000 people HIV positive in 2020-21

કોરોના લોકડાઉનનના એક-બે વર્ષમાં અસુરક્ષિત સેક્સને કારણે કેટલા લોકો HIV પોઝિટીવ થયા તેવા આંકડા આરટીઆઈમાં અરજીમાં બહાર આવ્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ