નવજીવન / વિજ્ઞાનનો ચમત્કાર : HIVની દર્દી નવા પ્રકારની સારવાર બાદ સાજી થઈ, દુનિયાની પહેલી મહિલા બની

Scientists have possibly cured HIV in a woman for the first time

HIV પીડિત મહિલાને સ્ટેમ્સ સેલ્સ ટેકનીક દ્વારા સાજી કરીને અમેરિકાના વૈજ્ઞાનિકોએ મોટો ચમત્કાર સર્જ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ