જંગલનો રાજા / જૂનાગઢનું સક્કરબાગ બન્યું બાળ સિંહોનું ઘર, સિંહોના સંવર્ધન માટેનું સૌથી મોટું સેન્ટર

Sakkarbagh of Junagadh became the home of Newborns lions

એશિયાટિક લાયન. જેની એક ત્રાડ ધરતી ધ્રુજાવી દે છે તે જંગલના રાજા સિંહ માટે સૌથી મોટું કોઈ ઘર ગીર અને જૂનાગઢનું સક્કરબાગ ઝૂ સિંહના બ્રીડિંગ માટે નંબર વન બ્રીડિંગ સેન્ટર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ