ટેક્નોલોજી / 8 બાળકોની મહેનત લાવી રંગ, હવે ધકધકતી ગરમીમાં રૉબોટ છીપાવશે તરસ

Robot Jasper developed by teenagers helping people providing Water

મુંબઇની ધકધકતી ગરમીમાં એક રોબોટ લોકોને પાણી પીવડાવવાનું કામ કરી રહેલ છે. આ રોબોટ 8 બાળકોએ બનાવ્યું છે. આ બાળકોએ હૉબી ક્લાસમાં રોબોટ બનાવવા સાથે જોડાયેલ વિચારને શીખ્યા અને તેનો ઉપયોગ કરીને આ રોબોટને તૈયાર કર્યુ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ