પુસ્તકમાં ખુલાસો / નિર્માણની રસપ્રદ છે કહાની, કોવેક્સિનનો શ્રેય આ પ્રાણીને પણ અપાયો, જેને નાગપુરના જંગલોમાંથી લવાયા હતા

rhesus monkeys also played an important role in the trial of the covaxin

કોવેક્સિનના ટ્રાયલમાં રીસસ મકાક બંદરોએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ