નિયમ / જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઇને પ્રતિબંધો જાહેર: ઝેરોક્ષ મશીન બંધ, આસપાસ એકત્ર નહીં થવું, લાઉડ સ્પીકર નહીં વગાડવું

Restrictions were ordered regarding the examination of junior clerks

જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા સ્વચ્છ અને શાંત વાતાવરણમાં લેવાય તે માટે તૈયારી હાથ ધરાઈ છે, આ માટે સરકાર દ્વારા કેટલાક પ્રતિબંધિત હુકમો ફરમાવવામાં આવ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ