એપ્લિકેશન / RBI : બેન્ક નોટની ઓળખ માટે રિઝર્વ બેન્ક લાવશે મોબાઇલ એપ

RBI proposes mobile app to help visually impaired to identify currency notes

રિઝર્વ બેંક નેત્રહીન લોકોને નોટની ઓળખ થઇ શકે તે માટે એક મોબાઇલ એપ લાવવા પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો છે. હાલ દેશમાં 10 રૂપિયા, 20 રૂપિયા, 100રૂપિયા, 200 રૂપિયા, 500 રૂપિયા અને 2000 રૂપિયાની નોટ પ્રચલનમાં છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ