ક્રાઈમ / જો જો તમે પણ કુંડાળામાં ન આવી જતાં, રાજકોટમાં સરકારી નોકરીની લાલચે યુવતીએ લાખો ગુમાવ્યા, આરોપીએ આ રીતે કરી છેતરપિંડી

Rajkot woman Dr. Cheated with

રાજકોટની મહિલા ડો. સાથે થઈ છેતરપિંડી; નોકરીની લાલચે 23.35 લાખ ગુમાવ્યા

Loading...