ચેતજો / રાજકોટ PGVCL દ્વારા ગ્રાહકોને અપીલ, SMSથી કોઈપણ માહિતી કે OTP માંગે તો ન આપો 

Rajkot PGVCL appeals to customers, do not give any information or OTP if requested by SMS

રાજકોટ PGVCL દ્વારા પોતાના ગ્રાહકો ફ્રોડનો શિકાર ના થાય તે માટે અપીલ કરીને કહ્યું SMSથી કોઈપણ માહિતી કે OTP માંગે તો આપવા નહિ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ