આક્ષેપ / વનરક્ષક: મહેસાણા જ નહીં રાજકોટમાં પણ પરીક્ષામાં ગેરરીતિના આક્ષેપ, શાળા કરી રહી છે ઢાંકપિછોડો

Rajkot allegations have been made by the examinees

મહેસાણા બાદ રાજકોટમાં પણ વનરક્ષકની પરીક્ષામાં ગેરરીતિ થઈ હોવાના આક્ષેપો પરીક્ષાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ