800 લાખનું મામેરું / 200 લાખ કેશ, 100 વિધા જમીન, એક કિલો સોનું, રાજસ્થાનમાં તૂટયો બધા મામેરાનો રેકોર્ડ

Rajasthans nagaur raidhanu village 4 brothers done eight crore rupees mameru

રવિવારે ફરી નાગૌરના જાટોએ પોતાનો જ ઈતિહાસ રીપિટ કર્યો છે. અહીં અત્યાર સુધીનું સૌથી વધારે મોટુ મામેરૂ ઢીગસરાના મેહરિયા પરિવારે ભર્યું છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ