તમારા કામનું / મુસાફરો માટે સૌથી મોટા ગુડ ન્યૂઝ: ટિકિટને લઈને રેલવે શરૂ કરશે આ સુવિધા, જાણીને તમે પણ ઝૂમી ઊઠશો

RAC and WL ticket get confirm by hand held terminal device know more details

ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા કરતા તમારે પોતાની RAC અને WL ટીકીટને કન્ફર્મ ટીકીટ કરવા માટે TTE ને શોધવો નહી પડે. હવે HHT મશીનથી ચાલુ ટ્રેને ઓટોમેટીક ટીકીટ કન્ફર્મ થશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ