શિક્ષણ વિભાગ / અમદાવાદમાં 400 વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ સામે પ્રશ્નાર્થ, વિશ્વભારતી સ્કૂલની મનમાની

Questioning the future of 400 students in Ahmedabad, Vishwa Bharti School's arbitrariness

શહેરના થલતેજ વિસ્તારમાં આવેલી વિશ્વ ભારતી સ્કૂલને અચાનક જ ગુજરાતી માધ્યમ બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ