તમારા કામનું / હવે ફક્ત 1 જ નંબરથી બનાવી શકાશે આખા પરિવારનું આધાર, જાણો શું છે PVC Aadhaar Card

pvc aadhaar card of the whole house can be made with a single number

હવે ઘરે બેઠા PVC Aadhaar Card બનાવી શકાશે. સૌથી સારી વાત એ છે કે તમે એક જ મોબાઈલ નંબરથી આખા પરિવાર માટે PVC Aadhaar Card બનાવી શકશો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ