નિયમ / પોસ્ટ ઓફિસ ખાતાધારકો માટે મોટાં ન્યૂઝ, આટલી રકમ નીકાળવા પર લાગશે ટૅક્સ

post office saving schemes tds on post office schemes pay 2 percent on cash withdrawals over 1 crore

નાની બચતો માટે લોકો પોસ્ટ ઓફિસ પર વધારે ભરોસો મુકતા હોય છે. પરંતુ શું આપને જાણ છે કે એક વર્ષની અંદર એક નક્કી સીમા કરતા વધારે પૈસા કાઢવામાં આવે તો તેના પર TDS કપાઈ શકે છે. કેન્દ્ર સરકારે ચાલુ નાણાંકીય વર્ષમાં નવા નિયમો લાગુ કરી દીધા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ