સુવિધાનો અભાવ / દર્દીને હેરાનગતિ: વડોદરામાં અર્બન કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર શરૂ થયા પણ મશીનો બંધ, લાલિયાવાડીનો 'નમૂનો'

Patient harassment: Urban Community Health Center opened in Vadodara but machines stopped, Laliawadi's 'example'

વડોદરા કોર્પોરેશન દ્વારા ચાર ઝોનમાં અર્બન કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યા છે. હોસ્પિટલ હજુ સુધી શરૂ કરવામાં ન આવતા ત્યાં રહેલી સાધન સામગ્રીઓ તેમજ અધતન નવીન મશીનરી ધૂળ ખાઈ રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ