સારા સમાચાર / ગુજરાતમાં 10000 કરોડોનું રોકાણ કરી આ કંપની બનાવશે ઉડતી કાર

pal v flying car company invest 10000 crore in Gujarat  for plant

ગુજરાતમાં ઉદ્યોગો માટે એક સારા સમાચાર છે. કાર બનાવતી કંપની PAL-V ગુજરાતમાં ઉડતી કારનો પ્લાન્ટ સ્થાપવા જઈ રહી. આ અંગેના MOU થઈ ચૂક્યા છે અને તે ગુજરાતમાં 10000 કરોડોનું રોકાણ કરશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ