તમારા કામનું / તમારા Registered નંબર પર નથી આવી રહ્યો Aadhaar Cardનો OTP? આ રીતે ચેક કરો ક્યાંક ખોટો ઉપયોગ તો નથી થઈ રહ્યોને?

otp aadhaar card check whether your aadhaar card have been misused or not by following these steps

ઓથેન્ટિકેશન હિસ્ટ્રીની મદદથી તમે એ જાણકારી મેળવી શકો છો તો તમારા આધારનો ખોટો ઉપયોગ તો નથી થઈ રહ્યો ને. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ