તમારા કામનું / આજથી બેંક અને વીમા સહિત કુલ 5 નિયમ બદલાયા, જાણો ખિસ્સા પર કેટલો વધ્યો ભાર

otal 5 rules changed from today including bank and insurance, know how much load on pocket has increased

વીમા અને ટોલ સહિત પાંચ નિયમો બદલાઈ ગયા છે, જાણો ખિસ્સા પર કુલ કેટલો અસર પડશે..

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ