જળસંકટ / રાજ્યમાં જળસંકટ વધુ ઘેરું બન્યું, 204 ડેમોમાં 16 ટકા જ પાણી

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ