તમારા કામનું / આ જ તક છે! 10મુ પાસ India post માં વગર કોઈ પરીક્ષાએ મેળવી શકશે નોકરી, પગાર 63000

 only 10th pass can get a job in india post

જાણો ભારતીય ડાકમાં નોકરી મેળવવા માટે કઈ રીતે અપ્લાય કરવું, શું છે અંતિમ તારીખ તથા બીજી અગત્યની વિગતો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ