રજૂઆત / 5 દિવસ કામ, AC, જૂની પેન્શન યોજના: સચિવાલય ફેડરેશને કહ્યું માંગ નહીં સ્વીકારો તો કરીશું આંદોલન

Offered to give

સચિવાયલનાં કર્મચારીઓએ માંગ ઉચ્ચારી છે કે, સપ્તાહમાં કામનાં દિવસ 6 થી ઘડાટી 5 દિવસ કરવા માંગ કરી છે. ફાઈવ ડે વીક ઓફ આપવા સચિવાલય ફેડરેશનની માંગ કરવામાં આવી છે. તેમજ 19 પડતર પ્રશ્નોને લઈ ફેડરેશનને આવેદનપત્ર સોંપ્યું છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ