અંકશાસ્ત્ર / આ તારીખોમાં જન્મેલા લોકો રાખે ખાસ ધ્યાન, જીવનમાં ઉથલ-પાથલ લાવી શકે છે રાહુનો પ્રભાવ

Numerology people born on these dates are affected by rahu

અંકશાસ્ત્ર અનુસાર જે લોકોનો જન્મ અમુક તારીખોમાં થયો હોય તેમના પર રાહુનો પ્રભાવ હોય છે. તેમના જીવનમાં રાહુના કારણે ઉથલ-પાથલ પણ થઈ શકે છે. એવામાં તેમને ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ 

Loading...