કાર્યવાહી  / હવે BRTS કૉરિડોરમાં વાહન લઇને પસાર થયા તો ગયા સમજો! અમદાવાદમાં 190 વ્હીકલ્સ કરાયા ડિટેઇન

Now, if you have passed through the BRTS corridor with a vehicle, understand that you have gone!

અમદાવાદ શહેરના વિવિધ BRTS કોરિડોરમાં વાહન ચલાવનાર ચાલકો સામે સંયુક્ત ટીમ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ