વાહન-વ્યવહાર / અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર દ્વારા શહેરમાં ભારે વાહનોના પ્રવેશને લઈ જાહેરનામું

Notification regarding entry of heavy vehicles in the city by Ahmedabad Police Commissioner

શહેરમાં RTOના કોઈ કામકાજ માટે પ્રવેશ છૂટછાટ અપાઈ છે. જે વાહન ચાલક જાહેરનામાનો ભંગ કરશે.તેમના વિરુદ્ધ 188ની કાર્યવાહી કરાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ