ખાસ વાચો / LRD અને PSIની ફિઝિકલ ટેસ્ટ આપવાની હોય તો સમયસર પહોંચજો, નહીં તો છેલ્લે દોડવાનો વારો આવશે

Notice to reach the candidates in time for the physical test in the recruitment of LRD and PSI

LRD અને PSIની ફિઝિકલ ટેસ્ટમાં ઉમેદવારોને સમયસર પહોચવું પડશે. જો તેઓ કોલલેટરમાં આપેલા સમય કરતા મોડા પડશે તો તેમને છેલ્લી બેંચમાં દોડવાનો વારો આવશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ