કામની વાત / તમામ રેસ્ટોરન્ટ ફૂડ પર GST નથી વસૂલી શકતી, જાણો ક્યાં આપવાનો ક્યાં નહીં? આ રીતે કરો ચેક

Not all restaurants can collect gst under the composition scheme

રેસ્ટોરેન્ટમાં જમ્યા બાદ બિલ આવે છે, તેમાં જીએસટી પણ લેવામાં આવે છે, પરંતુ તે જીએસટી આપણે ચૂકવવુ કે નહીં તે જાણવાની સરળ પદ્ધતિ વિશે જાણીએ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ