તમારા કામનું / હવે નથી OTP કે PINની જરૂર: માત્ર Aadhaar નંબરથી ફટાક દઇને પૈસા થઇ જશે ટ્રાન્સફર! જાણો પ્રોસેસ

No need for OTP or PIN anymore: just click Aadhaar number and money will be transferred! Know the process

ફક્ત આધાર નંબરની મદદથી એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે, Aadhaar Enabled Payment System (AePS) ની મદદથી તમે ડિજિટલ વ્યવહારો કરી શકો છો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ