ક્રાઈમ / ગુનેગારોને હવે ખેર નહીં! અમદાવાદ પોલીસે જુઓ શું લીધો મોટો નિર્ણય

No more criminals! Ahmedabad police see what a big decision

અમદાવાદમાં ગુનાખોરી પર કાબુ લાવવા અને આરોપીને પલકવારમાં ઝડપી લેવા મેગા CCTV પ્રોજેક્ટ પોલીસનું આ ત્રીજું લોચન ગુનેગારોને પારખી લેશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ