તમારા કામનું / આધાર કાર્ડ અપડેટને લઇ UIDAIનું સ્પેશિયલ ટ્વિટ, ભૂલથી પણ આ કામ માટે કોઇ એક્સ્ટ્રા ચાર્જ વસૂલે તો....

No charge for child aadhaar card update says uidai

આધાર કાર્ડને લઈને UIDAI એ માહિતી આપી છે કે જો કોઈ અપડેટ દરમિયાન વધારાના પૈસા માંગે છે, તો તે તેની ફરિયાદ કરી શકે છે.

Loading...