તમારા કામનું / 1 ઑગસ્ટથી બદલાઇ જશે આ નિયમો, જાણો તમારા ખિસ્સા પર શું પડશે અસર 

NEWL RULES FROM FIRST AUGUST

1 ઓગસ્ટથી બેંક વ્યવસ્થા સંબંધીત અનેક નિયમોમાં ફેરફાર થશે . જેમાં ATM, બેંક, ડોર-સ્ટેપ બેંકિંગ વગેરેના નિયમોની સાથે તમારી સેલેરી અને રસોઇ ગૅસ સંબંઘીત નિયમો પણ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ