નિયમ / વાહન પર High Security Number Plate નથી તો હવે હીં કરી શકો આ 11 કામ, જાણીને રહો એલર્ટ

new hsnp news if-there is no high security number plate on your vehicle then you will not these benefits know here

High Security Number Plateને અનેક રાજ્યોમાં અનિવાર્ય કરવામાં આવી છે. જો તમારા વાહન પર આ પ્લેટ નથી તો તમે આ 11 કામ કરી શકશો નહીં.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ